Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB Universalus namas, juridinio asmens kodas 305766721, adresas Turgaus a. 23, LT-91246, Klaipėda. Mes įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kiek yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti.

Duomenys susisiekimui:

 • tel: +370 61274845
 • el. paštas: info@inkilai.lt

1.    Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja MB Universalus namas (toliau – MB Universalus namas) ir MB Universalus namas elektroninės parduotuvės www.inkilai.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, paremta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

1.3. E – parduotuvėje inkilai.lt, nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad MB Universalus namas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4. MB Universalus namas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

1.4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
1.4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
1.4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
1.4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių ir patvirtina, kad yra susipažinęs su Privatumo politika;
1.4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
1.4.4. MB Universalus namas įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus.
1.4.5. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.4.6. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
1.4.7. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
1.4.8. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

1.5. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis gali:
1.5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.5.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
1.5.3. juridiniai asmenys;
1.5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. MB Universalus namas gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:
2.1.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus;
2.1.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu, pristatymu, garantijomis;
2.1.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.1.5. informuoti apie pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, paslaugų registracijos priminimui.

2.2. Registracijos e-parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

2.3. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis MB Universalus namas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.4. MB Universalus namas gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.4.1. Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

 • Pirkimų istoriją;
 • Elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją;
 • IP adresą;
 • Mokėjimų istoriją;
 • Elektroninius susirašinėjimus;
 • Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informaciją;

2.4.2. Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, tik tokiu atveju, jeigu toks asmuo yra davęs Jums savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo, ir patvirtinate, kad prisiimate pilną atsakomybę, dėl iš to galinčių iškilti problemų.

2.5. MB Universalus namas saugo Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba ilgiau, jei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Įprastais atvejais, jūsų duomenys saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

2.6. E-parduotuvėje saugojami duomenys ištrinami po:

 • užsakymai – 730 dienų;
 • paskutinio apsilankymo duomenys ir IP adresas – 730 dienų;
 • naujienlaiškių siuntimo informacija – 730 dienų;
 • žinutės – 730 dienų;
 • visi kliento duomenys e-parduotuvėje inkilai.lt – 730 dienų po paskutinio prisijungimo;

2.7. Jūsų duomenis tvarkome ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate elektroniniu paštu, pateikiate užklausą, užduodate klausimus mūsų interneto svetainėje. Prašome laikytis šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų: nei laiško nei užklausos pavadinime, nei pridedamų bylų pavadinimuose tam nesant būtinybės, nenurodyti asmens duomenų (pvz., vardo, pavardės, adreso, telefono numerio, el. pašto, asmens kodo, gimimo datos, banko sąskaitos numerio, automobilio valstybinio numerio, nekilnojamojo turto duomenų, sveikatos duomenų, kitų specialių asmeninių duomenų ir pan.); laiško, užklausos, pridedamos bylos ar prašymo tekste nenurodyti asmens kodo, sveikatos ar kitų asmeninių duomenų. MB Universalus namas Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko tik siekdama administruoti užklausas taip pat užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

2.9. Jums paskambinus į mūsų biurą, siekdami išnagrinėti Jūsų klausimą ir suteikti informaciją tvarkysime pokalbio metu Jūsų pateikus duomenis. Pokalbio metu pateiktus asmeninius duomenis –  Jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ar kitų duomenų, naudosime tam, kad galėtume išnagrinėti Jūsų klausimą ir suteikti Jums reikiamą informaciją. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į Jūsų užklausas vykdymas. Prašome laikytis asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų pokalbio metu: nenurodyti asmens kodo, sveikatos ar kitų asmeninių duomenų.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. MB Universalus namas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
3.1.1. tik šio dokumento 2.1.3. ir 2.1.5. punktuose minimiems tikslams įgyvendinti;
3.1.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

5.1. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys saugomi ir tvarkomi įstatymų privalomai numatyta tvarka.

5.2. MB Universalus namas, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@inkilai.lt arba paštu: Turgaus a. 23, LT-91246, Klaipėda).

5.3. Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybine asmens duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt) ir dėl to pateikti skundą. Prieš teikiant oficialų skundą rekomenduojame susisiekti su mumis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

 6. Slapukų naudojimas (cookies)

6.1. inkilai.lt yra naudojami slapukai. Slapukai tai nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į įrenginį naršant inkilai.lt svetainėje. Slapukai padeda atpažinti tik Jūsų įrenginį, slapukai renka tik nuasmenintus duomenis ir niekaip nesusieja jūsų, kaip asmens su įrenginiu. Slapukus visada galite ištrinti jūsų interneto naršyklės nustatymuose. 

7. Privatumo politikos keitimas

7.1. MB Universalus namas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e-parduotuvėje.

7.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

7.3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@inkilai.lt arba paštu Turgaus a. 23, LT-91246, Klaipėda) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis MB Universalus namas teikiamomis paslaugomis.

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo 2020.04.20